Telefon

+36 70 / 671 6565

email

info@erintesvarazsa.hu

Nyitvatartási idő

Hétfő - Péntek: 9-19

Általános Szerződési Feltételek

A https://erintesvarazsa.hu/ honlapot Révész Éva ev., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteteti, amely weboldalt masszázs szolgáltatás kapcsán felmerülő időpontfoglalás és a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) érdekében hozta létre. 

  1. Szolgáltató adatai 

Márkanév: Érintés Varázs
Üzemeltető neve: Révész Éva ev.
Cím: 1114 Budapest Hamzsabégi út 38-40/A  2/7
E-mail cím: info@erintesvarazsa.hu
Telefonszám:  +36706716565

Adószám: 72488348-1-43

Tárhelyszolgáltató adatai
Szolgáltató neve: EZIT Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail cím: info@ezit.hu

Telefonszám: +36 1 700 40 30
Adószám: 23493474-2-41

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe a szolgáltatást, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

1.1 Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁFSZ értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

3. Nyújtott szolgáltatások köre

3.1 Tárhely-szolgáltatás

Tárhelyszolgáltató adatai
Szolgáltató neve: EZIT Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail cím: info@ezit.hu

Telefonszám: +36 1 700 40 30
Adószám: 23493474-2-

4. Megrendelés és fizetés

4.1 Megrendelés menete

A szolgáltatás igénybevétele időpont foglalással lehetséges. (A kezelt adatok körét lásd az Adatvédelmi Nyilatkozatban.) A térítésköteles szolgáltatások megrendelése előtt újbóli adategyeztetés történik, a szolgáltatás pontos ismertetése és a fizetendő díj pontos feltüntetése mellett.

4.2 Fizetés menete

A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése készpénzes fizetéssel lehetséges.

4.3 Szállítás menete

A szolgáltatás teljesítése elektronikusan történik, szállításra nem kerül sor.

5. Elállás joga

A fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a felhasználó a megrendelt szolgáltatás aktiválásától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, felmondhatja a megrendelt szolgáltatást.

6. Garancia, jótállás

A térítésköteles szolgáltatások tekintetében a szolgáltató évi 98,5%-os rendelkezésre állási időt szavatol

7. Vegyes rendelkezések

7.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

A szolgáltató és a felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A felhasználó és a szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék illetékességét.

7.2 Módosítás

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. Módosítás esetében a szolgáltató a módosított feltételeket elérhetővé teszi a szolgáltatás nyitóoldalán.

Értelmező rendelkezések 

 Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen; 

 Megrendelő: a honlapon keresztül szolgáltatást megrendelő, szerződést kötő személy; 

 Szolgáltató: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Szolgáltató; 

 Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között a szolgáltatás megrendelésével létrejövő szerződés; 

 Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan megrendelői szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek; 

 Honlap: www.erintesvarazsa.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül; 

 Távollévők között kötött szerződés: olyan megrendelői szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;  

 Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;  

 Szolgáltatás: az a magatartás, amelyet a jogosult a kötelezettől követelhet, illetőleg amelyet a kötelezett a szerződés alapján tanúsítani köteles. 

 Üzlethelyiség:  

  1. a) bármely ingatlan, ahol Szolgáltató a tevékenységét állandó jelleggel folytatja, 
  2. b) bármely ingó dolog, ahol Szolgáltató a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja; 

 Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan megrendelői szerződés,  

  1. a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;  
  2. b) amelyre vonatkozóan Megrendelő tett ajánlatot Szolgáltatónak az a) pontban meghatározott körülmények között;  
  3. c) amelyet Szolgáltató üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy Szolgáltató – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett Megrendelővel Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy  
  4. d) amelyet Szolgáltató által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások Megrendelő számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;  

Szerzői jogok 

 Figyelemmel arra, hogy a weboldal a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, ezért fenntart magának minden jogot a weboldal, illetőleg annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében.  

 Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.  

 Jogainak megsértése esetén a Szolgáltató a Megrendelővel szemben követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetőleg teljesítésében résztvevő Megrendelőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetőleg megsemmisítését.  

 A szerzői jog megsértése esetén a Szolgáltató a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.  

 A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben egyebekben az Adatvédelmi szabályzat rendelkezései az irányadóak.